Son Haberler
Anasayfa » PHP » Ascii Karakter Kodları Listesi

Ascii Karakter Kodları Listesi


Web sitesi hazırlarken kullanabileceğiniz ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri aşağıdaki listede yer alıyor.

Listede sık kullanılan bazı önemli işaret / karakter açıklamaları kalın harflerler vurgulanmıştır.


KarakterDesimal Koduİsimlendirilmiş GirişAçıklama
""Çift Tırnak İşareti
''TEK TIRNAK İşareti
&&&VE İşareti (Ampersand)
<<Küçüktür (Less than)
>>Büyüktür (Greater than)
   [Kesintisiz] Boşluk
(Nonbreaking space)
¡¡¡Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¢¢¢Sent İşareti (Cent sign)
£££Sterlin İşareti (Pound sterling)
¤¤¤¤ General currency sign
¥¥¥¥ Yen İşareti (Yen sign)
¦¦¦ 
&brkbar;
Kesintili Dikey Çizgi
(Broken vertical bar)
§§§Bölüm/Kısım İşareti 
(Section sign)
¨¨& uml;
& die;
¨ Diæresis / Umlaut
©©©Telif Hakkı (Copyright)
ªªªFeminine ordinal
«««« guillemet (Left angle quote, guillemet left)
¬¬&not¬ İşareti (Not sign)
­­Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
®®®Marka İşareti
(Registered trademark)
¯¯¯
&hibar;
Macron accent
°°°Derece İşareti (Degree sign)
±±±Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
²²²Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³³³Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´´´Acute accent
µµµMikro İşareti (Micro sign)
¶¶Paragraf İşareti (Paragraph sign)
···Middle dot
¸¸¸Cedilla
¹¹¹Üssü 1 İşareti (Superscript one)
ºººMasculine ordinal
»»»Sağ Guillemet (Right angle quote , guillemet right)
¼¼¼1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½½½1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾¾¾3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿¿¿Ters Soru İşareti (Inverted question mark)
ÀÀÀCapital A, grave accent
ÁÁÁCapital A, acute accent
ÂÂÂCapital A, circumflex
ÃÃÃCapital A, tilde
ÄÄÄCapital A, diæresis / umlaut
ÅÅÅCapital A, ring
ÆÆÆCapital AE ligature
ÇÇÇCapital C, cedilla
ÈÈÈCapital E, grave accent
ÉÉÉCapital E

puttygen.site

, acute accent
ÊÊÊCapital E, circumflex
ËËËCapital E, diæresis / umlaut
ÌÌÌCapital I, grave accent
ÍÍÍCapital I, acute accent
ÎÎÎCapital I, circumflex
ÏÏÏCapital I, diæresis / umlaut
ÐÐÐCapital Eth, Icelandic
ÑÑÑCapital N, tilde
ÒÒÒCapital O, grave accent
ÓÓÓCapital O, acute accent
ÔÔÔCapital O, circumflex
ÕÕÕCapital O, tilde
ÖÖÖCapital O, diæresis / umlaut
×××Multiply sign
ØØØCapital O, slash
ÙÙÙCapital U, grave accent
ÚÚÚCapital U, acute accent
ÛÛÛCapital U, circumflex
ÜÜÜCapital U, diæresis / umlaut
ÝÝÝCapital Y, acute accent
ÞÞÞCapital Thorn, Icelandic
ßßßSmall sharp s, German sz
àààSmall a, grave accent
áááSmall a, acute accent
âââSmall a, circumflex
ãããSmall a, tilde
äääSmall a, diæresis / umlaut
åååSmall a, ring
æææSmall ae ligature
çççSmall c, cedilla
èèèSmall e, grave accent
éééSmall e, acute accent
êêêSmall e, circumflex
ëëëSmall e, diæresis / umlaut
ìììSmall i, grave accent
íííSmall i, acute accent
îîîSmall i, circumflex
ïïïSmall i, diæresis / umlaut
ðððSmall eth, Icelandic
ñññSmall n, tilde
òòòSmall o, grave accent
óóóSmall o, acute accent
ôôôSmall o, circumflex
õõõSmall o, tilde
öööSmall o, diæresis / umlaut
÷÷÷Bölü İşareti (Division sign)
øøøSmall o, slash
ùùùSmall u, grave accent
úúúSmall u, acute accent
ûûûSmall u, circumflex
üüüSmall u, diæresis / umlaut
ýýýSmall y, acute accent
þþþSmall thorn, Icelandic
ÿÿÿSmall y, diæresis / umlaut
Konu: Ascii Karakter Kodları Listesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ücretsiz bulut depolama servisleri

İnternette ücretsiz olarak veri depolayabilmek için birçok şirketin bulut depolama servisleri ve  depolama hizmetleri mevcuttur. …